• Amit a közösségi szolgálatról tudni kell

 • A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

  a) egészségügyi,

  b) szociális és jótékonysági,

  c) oktatási,

  d) kulturális és közösségi,

  e) környezet- és természetvédelemi,

  f) polgári és katasztrófavédelmi,

  g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

  (3) A (2) bekezdés a) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania a tanulót fogadó intézménynek.

 • Időkeret felosztása:

  A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítségével alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a tevékenység.

 • A közösségi szolgálat dokumentálása:

  A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

  A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

  - a tanuló által kitöltött Bejelentő lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát,

  - az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését,

  - az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

  - az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíti,

  - az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 • Térbeli korlátozás:

  A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés